Banovac, denar, Ladislav IV 1272-90, sigle R-L, u polumjesecu prazno, Ag-0,80 g, 16 mm

# 8 - 35 €

VL

Banovac, denar, Ladislav IV 1272-90, sigle R-L, u polumjesecu prazno, Ag-0,80 g, 16 mm